SLUŽBY BOZP

AUTORIZOVANÝ BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK

 • spracovanie, vedenie a udržiavanie predpísanej dokumentácie v súlade s platnou legislatívou
 • zisťovanie nebezpečenstiev, rizík a pôsobnosť škodlivých faktorov na pracovisku
 • spracovanie písomného dokumentu o posúdení rizika a pôsobnosti škodlivých faktorov a navrhovanie opatrení na odstránenie nedostatkov
 • spracovanie zoznamu poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov
 • zisťovanie príčin vzniku pracovných úrazov, vyhotovenie záznamu o pracovnom úraze, spracovanie návrhu na odstránenie nedostatkov
 • vykonávanie vstupných a opakovaných školení
 • poskytovanie poradenskej činnosti na úseku BOZP
 • vykonávanie kontroly dodržiavania bezpečnosti predpisov na pracovisku, zásad bezpečnej práce, bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
 • vykonávanie kontroly používania osobných ochranných pracovných prostriedkov a ochranných zariadení
 • odstraňovanie nedostatkov z kontrolnej činnosti
 • zastupovanie pred kontrolnými orgánmi

worker

DOKUMENTÁCIA BOZP

 • smernica BOZP
 • politika BOZP
 • smernica na kontrolu požívania alkoholických nápojov a omamných látok
 • smernica na poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
 • smernica na určenie podmienok súvisiacich s fajčením na pracovisku
 • dokumentácia o posúdení rizík na pracovisku
 • dokumentácia o poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov
 • školenie zamestnancov
 • postup pre prípad záchranných prác a evakuácie
 • postup pre prípad vzniku poškodenia zdravia a poskytnutie prvej pomoci (traumatologický plán)
 • pracovný úraz a problematika jeho riešenia
 • smernica na určenie podmienok zabezpečenia pitného režimu
 • smernica na určenie zakázaných prác a pracovísk ženám a mladistvým zamestnancom
 • základné zásady zamestnávania mladistvých
 • základné zásady pri zamestnávaní žien
 • pokyny na určenie podmienok používania bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci v priestoroch firmy
 • bezpečné pracovné postupy
 • prevádzkové poriadky
 • bezpečnostné pokyny
 • vnútorné smernice a pod.