SLUŽBY OPP

TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY

fireVýkon technika požiarnej ochrany dodávateľským spôsobom vykonávame na základe uzatvorenej zmluvy.
 • vstupný audit OPP
 • vypracováva a vedie dokumentáciu o ochrane pred požiarmi
 • vykonáva preventívne protipožiarne prehliadky
 • vykonáva školenie o ochrane pred požiarmi a odbornú prípravu protipožiarnych hliadok
 • určuje miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
 • určuje požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri používaní stavby a pri zmene užívania stavby a spracováva dokumentáciu o požiarno-bezpečnostnej charakteristike užívanej stavby
 • organizuje a vyhodnocuje cvičné požiarne poplachy
DOKUMENTÁCIA OPP

 • požiarny štatút
 • požiarny poriadok pracoviska
 • požiarno – poplachové smernice
 • požiarny evakuačný plán
 • požiarna kniha
 • analýza nebezpečenstva vzniku požiaru
 • doklady o kontrole požiarno-technických zariadení
 • údaje o požiaroch
 • dokumentácia o školení zamestnancov
 • dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok
 • riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii
 • dokumentácia o požiarno – bezpečnostnej charakteristike užívanej stavby
 • ďalšie doklady, revízie a pod.